^Powrót na górę
  
  
  


Dzień Dobry

Procedura postępowania

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO.

OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kaszlu, kataru, wysypki czy zapalenia spojówek.
 1. Objawy wskazujące na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 u dziecka to kaszel, katar, gorączka, biegunka, a także przekrwione błony śluzowe nosa i bóle głowy- są podstawą do nie przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który moż eokreślić czas nie posyłania dziecka do przedszkola.
 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 1. Każda osoba przed wejściem do placówki ma obowiązek założenia maseczki oraz zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym umieszczonym przy drzwiach do placówki lub włożenia rękawiczek jednorazowych.
 1. Rodzice(jeden rodzic z dzieckiem) wchodzą do szatni, przebierają dziecko i odprowadzają do sali, gdzie zostawiają dziecko pod opieką nauczycielki. Przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 1. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 1. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic powinien  oczekiwać na dziecko w wyznaczonym miejscu, utrzymując odstęp od innych osób nie mniejszy niż 1,5 m.
 1. Rodzic odbierając dziecko z sali, przestrzega wszystkich procedur, podobnie jak podczas przyprowadzania dziecka.

 

DBAJĄC O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA ORAZ INNYCH OSÓB W PRZEDSZKOLU RODZICE MUSZĄ:

 1. Wiedzieć, że nie mogą posyłać do przedszkola dzieci, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą zostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 1. Wyjaśnić dziecku, że nie może zabrać do przedszkola swoich ulubionych zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Systematycznie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny- nie dotykaniu oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie. Regularnie zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania ust podczas kichania czy kasłania.
 1. Pamiętać o konieczności stosowania tych samych zasad, aby dziecko uczyło się przez  naśladownictwo dobrego przykładu.
Copyright © 2016. Przedszkole Publiczne nr 4 Bielawa Rights Reserved.