^Powrót na górę
  
  
  


Dzień Dobry

Ogłoszenie - rozporządzenie

Drodzy rodzice.

Ponieważ w piątek, już po decyzji o zamknięciu przedszkoli i żłobków, ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (fragment poniżej)

(...) Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.

6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),

 1. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.

48a ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 1. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –
 3. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 4. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

(...)

Prosimy osoby, których dzieci zgodnie z rozporządzeniem mogą mieć zorganizowaną opiekę w placówce i którzy potrzebują takiej formy pomocy, o kontakt z dyrektorem przedszkola.

Tel: 74 645 22 42

kom: 793 828 688

Copyright © 2016. Przedszkole Publiczne nr 4 Bielawa Rights Reserved.