^Powrót na górę
  
  
  


Opłaty

Cennik i sposób pobierania opłat

  1. Opłata za wyżywienie od 1 września 2021 r. będzie wynosiła - 10,00 zł za 3 posiłki dziennie.
  2. Opłata dodatkowa, ponad podstawę programową (5 godz.) wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (za 6 godz. - 1,00zł za 7 godz. - 2,00 zł za 8 - 3,00zł itd).
  3. Koszty wyżywienia i pobytu dziecka w przedszkolu ponoszą w pełni rodzice (opiekunowie). Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jest odliczany. Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu jest naliczana analogicznie do ilości dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
  4. Opłata za świadczenia przedszkola jest płacona przez rodziców/opiekunów prawnych przelewem (do 15-go każdego miesiąca) na konto bankowe:
    05 1090 2284 0000 0001 3238 9735
  5. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

cennik nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Copyright © 2016. Przedszkole Publiczne nr 4 Bielawa Rights Reserved.