^Powrót na górę
  
  
  


Rekrutacja

LISTY Przyjętych dzieci z podziałem na Grupy :

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

 

 

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BIELAWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bielawie nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w przedszkolu.

Deklaracje te należy złożyć do Dyrektora w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola publicznego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
 3. a) Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2015, 2016, 2017, 2018)
 4. b) Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 2 wybranych placówek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 7. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. 

KRYTERIA NABORU

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Bielawa.
 2. Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w pkt. 10.

I ETAP REKRUTACJI

 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje

i więcej dzieci);(załącznik nr 1)

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
(załącznik nr 2)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

II ETAP REKRUTACJI

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria określone przez Radę Miejską Bielawy.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 15 punktów,

2) pozostawanie rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 15 punktów,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) -
5 punktów,

4) kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola,
do którego złożony został wniosek - 3 punkty.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bielawa mogą być przyjęci do Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 7 - 11, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Bielawa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Wytyczne pkt. 7-12 stosuje się odpowiednio. 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie

przez rodzica stosownych dokumentów.

KRYTERIA  I  ETAPU:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; (załącznik nr 1)

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; (załącznik nr 2)

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
(dotyczy dokumentów:2), 3) i 4).

KRYTERIA II ETAPU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów określonych
w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. a) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1 do uchwały)
 2. b) oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek (załącznik nr 2 do uchwały)
 3. c) oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik nr 3 do uchwały)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BIELAWIE

 1. Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego:

1) Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 01.03.2021r. – 22.03.2021 r.

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2021 r. do godz. 14:00

3) Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola podpisem rodzica na liście kandydatów zakwalifikowanych (lista dostępna w przedszkolu) 09.04.2021 r. – 15.04.2021 r.

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.04.2021 r. do godz.14:00

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponować będzie wolnymi miejscami przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BIELAWIE

1) Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 04.05.2021 r. – 14.05.2021r.

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 01.06.2021 r. do godz. 14:00

3) Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola podpisem rodzica na liście kandydatów zakwalifikowanych (lista dostępna w przedszkolu) 02.06.2021r. – 08.06.2021 r.

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 09.06.2021 r. do godz.14:00

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 1. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Wnioski i stosowne oświadczenia będzie można pobrać od 1 marca 2021r.

w następujących miejscach w Bielawie:

- Przedszkole Publiczne nr 4 przy ul. S. Żeromskiego 18

- Oddział PP4 przy Szkole Podstawowej nr 7 Osiedle Włókniarzy 10

- Oddział PP4 przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Parkowa 12

oraz na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie

lub na stronie przedszkola  www.pp4.pl

 

Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście w Przedszkolu Publicznym  nr 4 przy ul.

 1. Żeromskiego 18, w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021 r.

Do pobrania:

 

 w I etapie rekrutacji:

wniosek

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

w II etapie rekrutacji:

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

 

Copyright © 2016. Przedszkole Publiczne nr 4 Bielawa Rights Reserved.